Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
 
MedaWerke / fryns-enterprises / Bleyweert bvba / Sport’s and more / Bleyweert sport bvba te Tongeren, België
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 • Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 • Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 
Artikel 2. Offertes
 • Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 • Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 • Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.
 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
 • Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 • De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
 • De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 4. Prijzen
 • Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 • De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 • Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonde dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 2maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5  dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 
Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
 • De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst getekend door de zaakvoerders met name Dhr. Bleyweert Kurt of Dhr. Bleyweert Ludo. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk (aangetekend) in gebreke te worden gesteld binnen een termijn van 5 dagen na verloopdatum van de normale afleveringsdatum afgesproken bij de verkoopovereenkomst. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht zullen er geen aanspraken gemaakt kunnen worden op schadegevallen.
 • Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
 • Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 • Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 • Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 • De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke  daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 
 
Artikel 6. Reclame door de koper
 • De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 • Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper dadelijk na levering, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 • Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 10   dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 • Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
 • de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
 •  
  • de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  • de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  • De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
  • de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 10 dagen sedert de levertijd is verstreken.
 • In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 • Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 • Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
  • (kosteloos) herstel van gebreken;
  • b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  • terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  • een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 • Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 • Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 • De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 • De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 7b. Aansprakelijkheid met betrekking tot gepersonaliseerde producten zoals o.a medailles, pins, T-shirts en andere goederen van diens aard.
 1. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. 
 2. Vertragingen in de uitvoering van leveringen door Bleyweert bvba kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Bleyweert bvba. 
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van Bleyweert bvba tot volledige betaling door koper van hoofdsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen reeds over op het moment van de levering. 
 4. Levering geschiedt steeds op uitsluitend risico van koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. Na levering draagt koper alle risico’s, inclusief verlies- en vernietigingsrisico’s. 
 5. Als koper de goederen niet afhaalt en/of de levering niet in ontvangst neemt op de overeengekomen (leverings)datum is Bleyweert gerechtigd een bewaarloon aan te rekenen, berekend op maandelijkse basis waarbij elke begonnen maand als één volledige maand wordt gerekend, gelijk aan 1% van de prijs van de niet in ontvangst genomen goederen en met een maximum van 10%, tenzij Bleyweert bvba kan aantonen dat de effectieve kost van bewaarloon groter is. Inmiddels draagt koper evenzeer alle risico’s met betrekking tot de goederen. 
 6. Wanneer Bleyweert bvba ingevolge overmacht haar leveringsplicht niet kan nakomen, is deze gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 
 7. Onder overmacht wordt o.m. begrepen: • handelsembargo, import- en exportbeperkingen van welke aard ook; • bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook; • vertraagde, te late of onmogelijke levering door toeleveranciers van Bleyweert bvba of door derden; • elke economische of andere dwangmaatregel die de levering verhindert of daarop een weerslag heeft, zelfs indien deze de levering niet absoluut onmogelijk maakt;
 8. Indien producten besteld of aangevraagd worden die geproduceerd dienen te worden buiten de capaciteit van Bleyweert bvba en deze een laattijdige levering tot gevolg kunnen hebben kan in overleg de initiële productie opgeschort worden en een alternatief die wel in eigen beheer kan vervaardigd worden dienen als vervanging van de originele bestelling indien er aanwijzingen zijn dat de originele order te laat of niet geleverd kan worden. Deze service wordt enkel aangeboden onder goodwill van de firma Bleyweert bvba en kan geen enkel ander recht afdwingen noch stelt het ons in gebreken dat wij onze verplichtingen niet zouden zijn nagekomen.
 9. Indien een klant of vereniging zowel particulier als zakelijk een order plaatst met vermelding van productie Made in China of productie technieken die niet kunnen aangeboden worden in eigen productie van Bleyweert bvba gaat de klant er mee akkoord dat indien de levering laattijdig aangeboden wordt deze te zullen accepteren zonder verdere verplichtingen of aansprakelijkheid van Bleyweert bvba.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 • Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 • De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 • Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan os over te dragen.
 • Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 • De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te  verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
 
Artikel 9. Betaling
 • Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum of leverbon, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
 • Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 • Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus11.5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20 % van de hoofdsom met een minimum van 50Euro  alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 • Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 • Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transakties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10b. Garantie en Klachten

 1. ZICHTBARE GEBREKEN EN NON-CONFORMITEIT. Koper dient de door Bleyweert bvba geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten, dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven geformuleerd te worden, uiterlijk binnen de 5 dagen na levering en voor welke behandeling ook door koper. 
 2. In geval een tijdige klacht gegrond en aanvaard is door Bleyweert bvba, is terugzending voor vervanging slechts mogelijk, nadat koper van Bleyweert bvba een RMA-nummer (Return Material Authorisation-referentienummer) schriftelijk heeft bekomen. Dezelfde werkwijze (het bekomen van een RMA-nummer) is van toepassing in geval van terugzending van goederen met het oog op reparatie en/of herstel. 
 3. VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen te worden ingediend per aangetekend schrijven aan Bleyweert bvba binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 14 dagen na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. 
 4. Koper dient de gebrekkige goederen ter beschikking te houden van Bleyweert bvba. 
 5. Koper dient binnen de 14 dagen na tijdige klachtmelding op zijn kosten een rapport te laten opstellen door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg met Bleyweert bvba wordt gekozen. Koper dient, alvorens de inspectie door deze deskundige, aan Bleyweert bvba schriftelijk een exacte opgave te doen van de gebrekkige en te inspecteren goederen. 
 6. Indien koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder artikel 10b, of indien de goederen werden verwerkt, bewerkt, vervreemd of niet meer in het bezit van koper zijn, wordt koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn vorderingen uit hoofde van verborgen non-conformiteiten of verborgen gebreken en kunnen klachten dienaangaande niet meer worden aanvaard. 
 7. Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft koper enkel de keuze om een vordering in te stellen tot prijsvermindering of teruggave van de gebrekkige goederen, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van teruggave dient koper voorafgaand schriftelijk een RMA-nummer aan Bleyweert bvba aan te vragen. 
 8. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Bleyweert bvba te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Bleyweert bvba strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsbedingen of kwaliteitsnormen en is in ieder geval en ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie. Bleyweert bvba garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt (i.e. ten titel van voorbeeld ‘de eindapplicatie’), tenzij koper de bestemming van de goederen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven en deze uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door Bleyweert bvba. 
 9. De aansprakelijkheid van Bleyweert bvba opzichtens koper voor alle door Bleyweert bvba desgevallend veroorzaakte directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur. 
 10. In elk geval kan Bleyweert bvba nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie. 
 11. Koper vrijwaart Bleyweert bvba tegen alle mogelijke vorderingen gebaseerd op de wetgeving inzake productenaansprakelijkheid. 
 12. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
Artikel 12. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend België recht van toepassing.
 
Artikel 13. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in België.
 
MedaWerke / fryns-enterprises / Bleyweert bvba / Sport’s and more / Bleyweert sport bvba te Tongeren, België